Verwachte tandartskosten komend jaar

Meer zekerheid over de te verwachten tandartskosten: vraag het je tandarts!

Selecteer het aantal behandelingen dat je verwacht volgend jaar Bereken besparing

Besparing per jaar

€ 14,11
image description image description
Kosten met ixorg:
€185,92
Kosten bij een aanvullende tandartsverzekering:
12 maanden x €27,- (gem. kosten tandartsverzekering)
€324,-

Helaas

ixorg is voor jou nu nog niet goedkoper. Maar er is meer dan alleen besparen. Veel meer...
Voordelen van ixorg

Jouw persoonlijke voorstel van ixorg

Let op: Dit is alleen een voorstel van ixorg. Bij het aanmeldformulier kun je de maandinleg nog wijzigen.

Gezinsbesparing: €212,40

Deelnemers

Overzicht per maand

Totaal €15,50

Je persoonlijke voorstel versturen?

Vul hieronder je e-mailadres in, dan sturen wij hem direct naar je inbox

Privacy policy

Privacy policy

Met dit Privacy Statement informeren wij u over het verwerken van uw persoonsgegevens door ixorg NV (ixorg) in verband met de door ons via deze website aangeboden diensten. Via deze website biedt ixorg u een product aan voor de financiering van uw reguliere tandheelkundige kosten en de verzekering van de kosten van schade aan uw gebit door ongevallen. Met betrekking tot het verzekeringselement van het product treedt ixorg als gevolmachtigd agent op van verzekeraar ACE European Group Limited. Wanneer u zich als deelnemer bij ixorg aanmeldt, zal deze verzekeraar ook gegevens van u verwerken. Op de verwerking van de gegevens door de verzekeraar is diens eigen privacy-beleid van toepassing.

Wij zullen uw persoonsgegevens zo zorgvuldig mogelijk verwerken met inachtneming van de
eisen uit de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). ixorg heeft als de verantwoordelijke
voor het verwerken van uw persoonsgegevens in de zin van de Wbp de verwerking van uw
persoonsgegevens gemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens.

1 Persoonsgegevens

1.1 Om deel te kunnen nemen aan het mondzorgpakket van ixorg verzoeken wij u bepaalde persoonsgegevens te verstrekken, zoals uw voor- en achternaam, initialen, geboortedatum, geslacht, adres, e-mailadres, telefoonnummer, gegevens over uw tandarts/tandartspraktijk, uw gewenste jaarbudget, of de zorgverlener uw budget mag inzien, startdatum van deelname bij ixorg, uw bankrekeninggegevens, en uw burgerservicenummer (BSN).

1.2 Hiernaast ontvangen wij declaraties van uw mondzorgverlener. Deze declaraties bevatten ook persoonsgegevens, die wij nodig hebben voor het mondzorgpakket. Het kan zijn dat uw mondzorgverlener voor zijn declaratieproces een dienstverlener inschakelt, zoals Fa-Med B.V.

1.3 Wij verwerken ook gegevens voor ons intern beheer. Zo maken wij een deelnemernummer aan, en kunnen we persoonlijke informatie automatisch verzamelen, door gebruik te maken van cookies. De soorten informatie die wij automatisch van u verwerken, zijn: informatie met betrekking tot uw bezoek aan onze website, uw password, gegevens van de device die u gebruikt om van onze website gebruik te maken, zoals IP adres, browser specificaties, besturingssysteem en demografische gegevens (op geaggregeerde basis).

1.4 Wij zullen uw gegevens uitsluitend verwerken voor de volgende doeleinden:

de verlening van onze diensten, daaronder begrepen de beoordeling en het uitvoeren van ons acceptatiebeleid, alsmede de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst(en);

 • het berekenen, vaststellen en innen of uitkeren van vergoedingen;
 • Het onderhouden van contact met u, waaronder informatievoorziening en advisering over onze diensten en gerelateerde assistentie;
 • promotionele doeleinden;
 • intern beheer;
 • ter voorkoming, onderkenning, het onderzoeken en bestrijding van (pogingen tot) (strafbare of
  laakbare) gedragingen/fraude;
 • het behandelen van klachten/geschillen;
 • het doen uitvoeren van controles, zoals accountantscontroles;
 • uitvoering van wettelijke regelingen.
 • Privacy Statement

1.5 Daarnaast kan ixorg uw persoonsgegevens gebruiken voor het samenstellen van gebruikersstatistieken, alsmede de beveiliging en verbetering van haar website(s).

1.6 Wij zullen uw persoonsgegevens niet gebruiken voor andere dan de hierboven genoemde doeleinden.

2 Toegang tot uw gegevens

2.1 Uw persoonsgegevens zijn alleen op een ‘’need to know” basis toegankelijk voor daartoe geautoriseerde personen die bij ixorg betrokken zijn bij de verwerking van uw persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden, voor zover vereist, tevens verstrekt aan ACE European Group Limited. Indien u daarvoor toestemming hebt gegeven, mag de zorgverlener uw budget inzien.

2.2 ixorg kan verder voor het verwerken van uw persoonsgegevens gebruik maken van dienstverleners, die als bewerkers uitsluitend in haar opdracht zullen optreden. Een belangrijke bewerker is Infomedics Factoring B.V., aan wie ixorg bepaalde diensten heeft uitbesteed. In overeenstemming met de Wbp heeft ixorg een bewerkersovereenkomst met Infomedics Factoring afgesloten, op grond waarvan dit bedrijf zich verplicht heeft uw gegevens passend te beveiligen en conform dit Privacy Statement te verwerken.

2.3 Buiten de bovengenoemde gevallen zullen wij uw persoonsgegevens niet verstrekken aan derden, tenzij we daartoe wettelijk verplicht zijn.

3 Cookies

Voor ons gebruik van cookies verwijzen wij naar onze Cookie Policy

4 Hyperlinks

Onze website kan hyperlinks naar websites van andere partijen bevatten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites. Evenmin zijn wij verantwoordelijk voor het privacy-beleid en het gebruik van cookies op deze websites.

5 Wijzigingen

ixorg behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Wij adviseren u daarom regelmatig dit Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

6 Contact

U hebt het recht om uw gegevens in te zien, en zo nodig te (laten) corrigeren. In de eerste plaats kunt u dit zelf doen door in te loggen op uw ixorg portaal. U kunt hiervoor en voor andere vragen over ons privacybeleid ook contact met ons opnemen.

ixorg NV
Rietgors 10
3435 CB Nieuwegein
tel: 088 – 4446956
email: privacy@ixorg.nl
KvK nummer: 58314709
Privacy Statement | versie 1 januari 2014

Benieuwd hoeveel jij op jaarbasis
kunt besparen?

Heb je nog vragen?

Heb je nog vragen?

Bel met ixorg

Actievoorwaarden Philips Sonicare Healthy White ixorg N.V.

 1. De Philips Sonicare Healthy White actie (hierna: Actie) wordt uitgeschreven door: ixorg N.V., kantoorhoudende aan de Rietgors 10, 3435 CB, Nieuwegein (hierna: ixorg).
 2. Tijdens deze actie ontvangt elke 10e aanmelder bij ixorg een gratis Philips Sonicare Healthy White cadeau.
 3. Deze actie loopt van 16 december 2014 tot en met 31 december 2014. (hierna: de Actieperiode)
 4. Aan de Actie kan worden deelgenomen door nieuwe ixorg klanten die zich aanmelden in de Actieperiode.
 5. Elke deelnemer kan eenmaal aan de Actie deelnemen.
 6. Deze Actie geldt niet in combinatie met andere acties of aanbiedingen.
 7. De Philips Sonicare Healthy White is niet inwisselbaar voor geld.
 8. ixorg behoudt zich het recht voor om de Actie eenzijdig te wijzigen of te beëindigen. In geval van wijziging of beëindiging zal hiervan een mededeling worden gedaan op www.ixorg.nl
 9. Deelnemers die aantoonbaar misbruik maken van de Actie kunnen van deelname worden uitgesloten.
 10. Deze Actie is uitsluitend geldig binnen Nederland.
 11. Op deze Actie is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 12. ixorg is niet aansprakelijk voor eventuele typ-, druk- of zetfouten
 13. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door ixorg.